تبلیغات
baran - یک نقد کنفسیوسی بر روانشناسی مثبت 3 ( ترجمه )
در حال بارگذاری...
جستجو در عناوین مطالب
یک نقد کنفسیوسی بر روانشناسی مثبت 3 ( ترجمه )

 برای مادران عادی است که بگویند قلب من شکست (در خصوص کودکانشان) چیزی که در این واژه ها مشترک است واژه شکست پذیری و شکنندگی است. در سایه تعریفات شکنندگی این قضیه مشخص می شود که الفاظ منفی نسبت به مثبت فوق اجتماعی هستند زیرا به فرد این امکان را می دهند که ظرفیت همدردی  و دلسوزی خود را آزمایش کنند. این گفته ها با مشاهدات Markus , kitayama مطابق است که می گویند انتقاد از خود برای شرکت در روابط دو طرفه اجتماعی الزامی است.

اشکال ایده آل پیوست (وابستگی)

نتیجه یک زندگی خوب یک انسان خوب است. یک انسان ایده آل از دیدگاه سیستم متکی بر جلوگیری کسی است که دارای مقررات امنیتی است (کسی که به امنیت و مسئولیت اهمیت بدهد). برعکس یک شخص ایده آل از دیدگاه متمرکز بر ارتقاء کسی است که گرما و دلسوزی عز خود نشان دهد و دیگران را با پاداش و ایجاد انگیزه تشویق می کند. مثلاً وقتی شخص کودکش را به خاطر رفتار خوب بغل کرده و می بوشد. تفاوت در نحوه مراقبت به خاطر دو نوع سیستم پیوست است.

Panjsepp در تشریح پدیده وابستگی و پیوست خود تمایزی میان وابستگی به آشیانه و وابستگی به مراقبت کننده قائل است و نمونه آنرا موش ها می دانند که به لانه خود بیشتر وابسته هستند تا والدین. این موضوع که اجزای وابستگی باید مورد بررسی قرار گیرد توسط Macda??? ارائه شد که می گوید سیستم های زیربنای صمیمیت در روابط انسانی باید از سیستم های موجود در ترس  ؟؟؟ رابطه جدا شوند. در تدئید این گفته ها Fox و Davidon می گویند که در حال مواجهه با آغوش مادر بچه ها احساس شادی و تأثیر در بخش چپ کورتکس نشان داده در حالی که هنگام مواجهه با غریبه ها ترس در سمت چپ کورتکس مشاهده شد.

برخلاف تأثیر آرام کننده مراقب و حامی که به عنوان یک منبع و پایه عمل می کند. شکل وابستگی بسیار مهم است و برانگیخته کننده است. Schore اشاره می کند که سرخوش کودک  در مواجهه با چهره مادر وابسته به عمق نگاه مادر است که باعث فعال شدن جریان می شود. نمونه تأئید کننده گفته های Schore در یافته های Stern از تعامل بین مادر و کودک قابل یافت است:

لذت نتیجه یک برقراری تبادل اجتماعی دو طرفه است. یک نمونه آن خنده ها است که معمولاً با میزان کم شروع می شوند که هر طرف انرا کم کم تشدید می کند تا در نهایت به برقراری رابطه یم انجامد.

براساس دیدگاه متمرکز بر ارتقا یک مراقبت کننده ایده آل در غرب کسی است که سیستم پاداش را فعال می کند. به شیوه که توسط خدا نیز به کار گرفته شده است. یک نمونه از این مراقبت ها در کتاب «مهمترین لحظه ها» اورده شده که توسط Seligman پیشنهاد شده است.

سناریوی از این جا آغاز می شود که «امروز از چه کاری لذت بردی Laro» و با این جمله، پایان می رسد که Lara می گوید: «وای، 15 کار خوب در یک روز، فردا باید چکار کنیم؟» مراقبت کننده در این جا از سیستم ارتقا و ایجاد انگیزه استفاده می کند.

براساس دیدگاه متمرکز بر جلوگیری، یک مراقبت کننده ایده آل در سنت چینی به اهداف امنیت و محافظت متعهد است که از گفته های کنفسیوس اینگونه بر می اید:

استاد گفت: مایل هستم که صلح و آرامش را برای سالخوردگان، به ارمغان بیاورن و رابطه ای پر از اطمینان با دوستان داشته باشم و جوانان را دوست بدارم و از آنها مراقبت کنم.

این تعهد،  حفاظت و نگهداری این قضیه در سنت چینی که همراه با وابستگی و غم در عشق همراه است را توضیح می دهد همانگونه که merg می گوید. استاد گفت: والدین نگران هستند مبادا کودکان آنها  مریض هشتند. در جای دیگر می گوید: نگذار که فراتر از سلامت فیزیکی چیز دیگری وجود داشته باشد که والدین تو نگران آن باشند. براساس مشاهدات Rothbaum والدین ژاپنی ترجیح می دهد که مشکلات و نیازهای فرزندان خود را پیش بینی کنند و اقدامات پیشگیرانه برای آن انجام دهند تا دیگران نگران چیزی نباشند. در واقع Rothbaum این قضیه را شرح می دهد که چگونه احساس عدم امنیت مادران در خصوص فرزندان در ژاپن باعث نگرانی آنها می شود.

III. نتیجه گیری مباحث

بیش از تحقیقات عملی، یکی از منابع بالقوه روانشناسی مثبت در نسخه قوی آن نهفته است. این موضوع باعث شده که به فکر این باشیم که فاصله میان علم و زندگی را کم کنیم. در این راستا تحقیق حاضر در خصوص مشکلات موجود در روانشناسی مثبت تحقیق کرد. دیدگاه Seligman در این خصصو پر از تناقضات بود. از یک طرف ادعای برطرفی علمی او باعث نادیده گرفتن ارزش ها شده است و از طرف دیگر تجارب علمی او عملاً تناقض میان هست و باید بوجود می آورد. باز اینکه مشکل بر سر این است که این فرض که ارزش (زندگی خوب) برای داشتن اعتبار نیازمند علم است در یک سطح فلسفی این تناقضات جز جدانشدنی طبیعت گرایی هستند از انجا که طبیعت گرایی توسط محققین دیگر مورد بحث قرار گرفته است من در اینجا به روی مسائل دیگر در دیدگاه روانشناسی مثبت در خصوص زندگی خوب و راه حل های آن تمرکز کرده ام.

تبلیغ برای زندگی خوب درست مثل شراب درجه یک

زندگی بسیار شاد است یا به شما طراوت بدهد، از شما برای شما (لنت آگوستین)

یک زندگی خوب ابعاد گسترده تری دارد و فراتر از گفته های سنت آگوستین است که تنها به جنبه انسان توجه می کند. یافته های عملی تأئید کننده آزمایشات انجام شده روی شراب زندگی خوب هستند براساس مجله علوم، آزمایشات شیمیایی می تواند خصوصیات مشترک شراب را مشخص کند و می توان بهترین های آنرا تولید و عرضه کرد. اما تولید انبوه شرای هیچگاه در دستور کار تکنولوژی نبوده است. اما اخیراً آزمایشاتی در حال انجام است که نشان می دهد که یک شراب در چه محیطی و با چه شرایطی تولید شده است. هنگامی که علم سلامت عموماً شیوه کلی را دنبال می کند که شادمانی را در سطح ملی و اجتماعی دنبال می کند، دستور کار زندگی خوب می تواند از آن (مشابه شراب) حاصل شود. اما توضیح جامع فرهنگی که تفاوت

 در زندگی های خوب در فرهنگ های متفاوت را شرح دهد هنوز باید توسط روانشناسی مثبت مورد بررسی قرار گیرد.

یک شیوه فرهنگی ارائه شده از زندگی خوب

شیوه های زندگی هوب فرهنگی با مطالعه میان فرهنگی در این تحقیق ارائه شده اند. در این بخش مقایسه راهبردهای مختلف و مقایسه شرق و غرب در این خصوص می پردازند.

شیوه Seligman در برخورد با معنویات همانند «قدرت امضا» مطابق نظریه تنظیم انحراف است که بیان می کند که جوامع انحراف جلو، رفتارهای مطلوب جامعه مطلوب هستند. اما لازم نیستند. که به ایده های انتخابی پر بال دهد. مطابق با نظریه های ایده های انتخابی Kuperman بیان می کند مه فلسفه معاصر انگلو آمریایی همراه با اخلاقیات لحظات بزرگ است. که روی انتخابات عهده در دو راهی ها تمرکز دارد. و انسان را به صورت یک بازیگر می پندارد که آزاد است هرانچه می خواهد انجام می دهد.

مخالف این نظریه، نظریه طرفدار عرف در جامعه است. در جوامعی که اعمال مطلوب جامعه مطلوب و لازم هستند، اخلاقیات روزنه به جای لحظات مهم حاکم است.

در این نظریه این تمایل وجود دارد که زندگی به شکل یک شلکه بدون شکاف دیده می شود. در این فرهنگ، انجام رفتار مطلوب از همه انتظار می رود تنها  ؟؟ اینکه این رفتار را انجام می دهند بلکه این موضوع که چگونه آنرا انجام می دهند اهمیت دارد. داشتن یک زندگی خوب مستلزم این است که یک انسان مشخص و تعریف شده ای باشی. Kuperman اشاره می کند که در فرهنگ غربی عموماً توجه به شیوه های اتصال و ارتباط افراد به یکدیگر است و معنویاتی که میان آنها حاکم است بدون توجه باقی مانده است. این سناریو را درنظر بگیرید:

 هنگامی که او عصای فرمانروایی خود را حمل می کرد خم شده به نظر می رسید بصورتیکه انگار قادر به تحمل وزن آن نیست. دستان خود را به حالتی نگاه داشته بود انگار که از حالت خود تکان نمی خورد و جوری گام بر می داشت که انگار چیزی ان را به زمین متصل کرده است. در هنگان دریافت جایزه یک لباس موقر پوشیده بود و بسیار خوشحال به ظنر می رسید.

از دیدگاه کلی انسان، بدون معنی است که در خصوص داشتن اخلاق و خصوصیات صحبت کنیم. بدون اینکه درنظر بگیریم چگونه انسانی قرار است انها را داشته باشد. مسلماً میان یک بازی خوشحال و یک لالای لامای خوشحال تفاوت وجود دارد. استاد گفت: تنها نسبت انسان روحانی )معنوی( است. که می تواند واقعاً دوست داشته باشد و واقعاً متنفر باشد. از دیگران. Heirs، کنفسیوس و Aristotl همگی نیاز به بازبینی در روانشناسی را خواستار شده اند و اینکه مطالعات را به جنبه عملی آنها(از دیدگاه انسان شناسی) ببریم.

آیا روانشناسی مثبت با این چالش روبرو خواهد شد؟ تنها زمان ثابت می کند.

زندگی خوب فاقد نقشه اخلاقی است

یک دیدگاه از زندگی خوب یک شیرینی دونات یا چیزی گمشده در وسط آن است (نقشه اخلاقی) و همراه با نقشه اخلاقی توانایی در ارزیابی اخلاقیات است Seligman یک جایگزین بهتر از مرجع قانونی برای ارزش ها می بیند. اما برای انسان های تنبل که توانایی ارزیابی را ندارند بهتر است که نظرات دانشمندان و متخصصین را دنبال کنند درست مثل انجیل در قرون وسطی.

در واقع نقشه اخلاقی زمانی که در خصوص خدا و ارزش ها سخن می گوید واضح تر است. بر این اساس روانشناسی مثبت باید چیزهای بیشتری را در خصوص روانشناسی انسانی بیاموزد جایی که سئوال

 ارزشی به طور آشکار مطرح می شود.

چطور می توانیم نقشه اخلاقی را به روانشناسی مثبت بیاوریم؟ واقعیت امر این است که نقشه اخلاقی همیشه آنجا بوده است. فقط به صورت نامرئی بوده چون که دانشمندان ادعای بی طرفی داشته اند. من در تحلیل های خود این مطلب را مطرح کرده ام که چگونه دانشمندان با آشکارسازی ارزش ها و تعهدها می توانند این نقشه احلاقی را بازگردانند. بدین منظور دو ظرفیت ذهنی باید مورد توجه قرار گیرند: یکی خود انعکاسی و دیگری تفکر بحرانی.

a.  به سمت یک روانشناسی انعکاسی: روانشناسی انعکاسی ادامه راه سنت اگوستن است که راه حق و خدا را دیده بود . این بدین معناست که علاوهب ر جنبه های عملی، محققان در تحقیقات خود جنبه های معنوی و فرهنگی قضیه را در نظر بگیرند. در این راستا، برداشت Seligman از Esches، استاد خودانعکاسی بصورت ناکامل است: شعر زیر در بخش معرکه کتاب Seligman آورده شده است (از Marvin cervin) این شعر با این جمله شروع می شود که Escher حق خود را گرفت/ انسان قدم به زمین گذاشت و رشد کرد/ دلت به سمت دستی که می کشد کشیده می شود/ و زنان بر شانه های خود ایستاده می مانند. و با این جمله تمام می شود که:

همانگونه که والها از ماهی ها تغذیه می کنند/ برای همیشه در دیا محدود شده اند/ ما موج ها را در می یابیم/ و از ابرها به پائین می نگریم. اشاره دیگر به شعر Wang kuo است که در ادبیات چینی مطرح می شود شامل این متن است که «شن های ابریشمی در جریان شسته می شوند». «مصری در کوه تاریخ  و دور، پشت به خورشید ایستاده است، هیچ پرنده ای نمی تواند به ان ارتفاع برسد و ابرها هنگام عبور از آن مکث می کنند». گرچه هنگامی که شعر سعی دارد که به قله برسد یک جایگاه خود انعکاسی می گیرد:

به طور اتفاقی چشم بهشت را برای نگاه بر سرزمین شن های سرخ به دست آوردم دریغا که در میان آن سرزمین پهناور من همان بودم که می دیدم.

b.  یک دیدگاه اخلاقی فراتر از ارزیابی های ضعیف: نباید علم محدود به ارزیابی های ضعیف باشد. یک دیدگاه اخلاقی خوب می تواند برای علم بدست آید اگر همراه با ظرفیت مساوی و مشابه همزمان برای ارزیابی جنبه های اخلاقی در شرایط پیچیده داشته باشد. یکی از مبانی آشکار اما نادیده گرفته شده ارزیابی برای نقشه اخلاقی ما دلیل است که به گفته Taylor این ایده ها را به عمل تبدیل می کند. بر این اساس خطری که نقشه اخلاقی را تهدید می کند بازتاب عملی و ادله های موجود است. از این رو Taylor درخواست می کند که هواره سئوالات در خصوص نسخه های موجود زندگی خوب، مطرح می شود. به طور مشابه Rotly هشدار می دهد که ما در فرهنگ غرق نشویم و انسان ها به خودشان هم فکر کنند. تا انجا که ابعاد تحقیق ما مربوط است دلیل قانع کننده ای وجود دارد تا  علم را عمومی و جمعی کرد. در این راستا اصطلاحاتی همچون IQ، عزت نفس و غیره به روانشناسی اضافه شده است. که باعث شده این واژه ها در معیارهای زندگی خوب نیز لحاظ شود. آیا راه برای گسترش مبحث جدید روانشناسی مثبت همواره خواهد شد؟

 


نوشته شده توسط: .... raha  روز دوشنبه 20 آذر 1391 در ساعت 12:48 ق.ظ | نظرات()
مطالب پیشین (آخرین پست های ارسالی)
 :: اختلالات دوران کودکی
 :: @@
 :: افسردگی در کودکان
 :: Successful depression treatment 'rubs off on children
 :: یک نقد کنفسیوسی بر روانشناسی مثبت 3 ( ترجمه )
 :: یک نقد کنفسیوسی بر روانشناسی مثبت 2 ( ترجمه )
 :: یک نقد کنفسیوسی بر روانشناسی مثبت ( ترجمه )
 :: **
 :: نقدی بر جرایم وجودی 2 ( ترجمه )
 :: نقدی بر جرایم وجودی 1( ترجمه )
 :: @
 :: صرع 1
 :: صرع2
 :: سیتالوپرام
 :: پروپرانولول